ข้อมูลการอพยพใหม่ | QR Translator

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

หมายเหตุ 1: อาจไม่มีประกาศเตือนภัยระดับ 5 เสมอไป เนื่องจาก เช่น เขตเทศบาลไม่สามารถเข้าใจถึงสถานะของภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำ

หมายเหตุ 2:คำสั่งให้หลบภัยจะมีประกาศในเวลาเดียวกับที่มีประกาศเตือนให้หลบภัยในระบบเดิม

หมายเหตุ 3: การเตือนภัยระดับ 3 คือเวลาที่ผู้คนนอกเหนือจากผู้สูงอายุ ฯลฯ ควรเริ่มปรับพฤติกรรมหรือเตรียมการหลบภัยเมื่อจำเป็น หรือหลบภัยตามวิจารณญาณของตนเองหากสัมผัสได้ถึงอันตรายต่อชีวิต


การเคลื่อนย้ายนอกอาคารรวมถึงการใช้รถเวลาฝนตกหนักเป็นสิ่ง อันตรายหากมีความจ าเป็นต้องพักแรมภายในรถ กรุณาตรวจสอบ สภาพการณ์โดยรอบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดน ้าท่วมเข้ามาได้