QR TranslatorMga tip para sa mga dayuhan para sa para mabawasan ang pagkasalanta sa oras ng sakuna

Alamin ang mga natural na sakuna ng Japan

Ang Japan ay isang bansang napakaraming natural na sakuna (lindol, tsunami, bagyo, malakas na ulan, atbp.). Mula Hunyo - Oktubre, dumadami ang bagyo at malakas na ulan. Sa oras ng malaking sakuna, iba't ibang uri ng pinsala ang nagaganap kung saan imposibleng ipagpatuloy ang pang-araw-araw na pamumuhay.

Maghanda tayo nang maaga

Maghanda tayo nang maaga upang mabawasan ang mga pinsala.

Mga paghahandang maaaring magawa ng bawat isa

Pagpigil ng pagkatumba ng mga kasangkapan sa bahay

Paghahanda ng dadalhing bag sa oras ng emergency

Pag-iimbak ng tubig at pagkain

atbp.

Mga paghahanda ng komunidad

Ang mga ugnayan sa komunidad ay magiging malaking tulong sa oras ng sakuna. Aktibo tayong lumahok sa mga disaster drill o mag-boluntaryo sa mga aktibidad.

Kumpirmahin natin ang impormasyon tungkol sa sakuna

Mayroong madaling gamiting app at website para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga sakuna. Irehistro ang mga ito nang maaga sa iyong smartphone atbp.

http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/img/08_bousai_guidebook_Web_PH.pdf

Partikular na makikinita nito na maaagang darating ang bagyo.

May mga pagkakataong ang mga lokal na gobyerno ay may mga inihandang paraan ng pagpapakalat ng impormasyon sa iba't ibang wika. Mangyaring kumpirmahin natin ito nang maaga.

Laging kumpirmahin mga evacuation center, atbp. sa inyong mga lugar.

Lumikas tayo sa ligtas na paraan

Ang mga taong nasa mapanganib na lugar sa oras ng sakuna ay kinakailangang lumikas patungo sa ligtas na lugar. Ang mga pampublikong pasilidad tulad ng mga paaralang elementarya, atbp., ay karaniwang itinatalaga bilang mga evacuation center, atbp.


Kumpirmahin natin ang mga dapat gawin sa paglikas at ang daloy ng pagdedesisyon sa gagawing aksyon sa paglikas sa kalagitnaan ng hindi pagkalma ng COVID-19.

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/pdf/point_tl.pdf


Sa kaso ng lindol o tsunami

Kung malapit sa baybayin at nakaramdam ng pagyanig ng lindol o kung may inilabas na babala ng tsunami, atbp., magmadali at lumikas kaagad patungo sa mataas na lugar.

Sa kaso ng malakas na ulan

Huwag lumapit sa mga ilog o bangin.

Smartphone app na maaaring magamit sa oras ng sakuna

Safety tips

App na kapaki-panginabang upang makakuha ng impormasyon ukol sa mga sakuna sa Japan.

《iOS》

https://itunes.apple.com/us/app/safety-tips/id858357174

《Android》

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=en

Japan Official Travel App

App na kapaki-pakinabang para sa sightseeing sa Japan. Magagamit din sa oras ng sakuna.

《iOS/Android》

https://www.jnto.go.jp/smartapp/chs/about.html

NHK WORLD-JAPAN

Pinalaganap ang balita ng NHK. Ipinagbibigay-alam din ang mga impormasyong pang-emergency sa oras ng lindol at tsunami.

《iOS》

https://itunes.apple.com/us/app/nhk-world-tv/id350732480?mt=8

《Android》

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv&hl=en

goo Disaster Prevention App

App na maaring gamitin upang maghanap ng impormasyong may kinalaman sa sakuna at pag-iwas dito, pati na rin ng mga lokasyon ng lugar ng paglilikasan.

《iOS》

https://itunes.apple.com/us/app/goo-fang-zaiapuri/id904566613

《Android》

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.goo.bousai.bousaiapp&hl=en

Website na maaaring magamit sa oras ng sakuna

Japan Meteorological Agency Impormasyon tungkol sa mga sakuna

https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=ph

Stay Safe with NHK WORLD-JAPAN

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/special/staysafe/

Naglathala: Opisina ng Gabinete
Pangangasiwa at kooperasyon mula sa: Ministry of Justice, Fire and Disaster Management Agency, Japan Tourism Agency, Japan Meteorological Agency (JMA)

* Impormasyon noong Marso 2021ang makikita sa app at website